طراحی و مشاره VOIP

با تكامل شبكه‌ هاي مخابراتي و حركت آن‌ ها به سوي شبكه‌ هاي مبتنی بر آی پی (VoIP) دانش مهندسي در طراحی سیستم تلفنی بيش از پيش اهميت يافته‌ است. شركت رفاتک شما را در حركت به سوي سیستم تلفنی نوین و پیاده سازی فناوری VoIP ياري مي‌ دهد.

برخي از خدمات قابل ارائه در زمينه مشاوره عبارتند از:

بررسي وضعيت شبكه موجود و نياز های كنوني کاربران كه در طراحی ساختار سیستم تلفنی مهم خواهند بود.

تعيين نقشه پیاده سازی و گسترش شبکه سیستم VoIP و تعیین هدف‌ هايي كه در كوتاه مدت و بلند مدت قابل دسترسي خواهند بود.

تهيه طرح سیستم تلفنی و اجراء پایلوت با توجه به ساختار کلی سیستم در آینده

نظارت بر اجراي پروژه و حسن انجام کار توسط پیمانکاران

تست كيفيت، پيروي از استاندارد و سازگاري تجهيزات VoIP پیشنهاد شده توسط پیمانکاران